AlapszabályAlapszabály


I. Alapadatok

1. Az egyesület neve és nevének rövidítése

Magyar Daewoo-Chevrolet Klub (Daewoo Klub)

2. Az egyesület székhelye:

1201 Budapest, Baross u. 103.

3. Az egyesületet képviselik:

az elnök és a titkár

4. Az egyesület működési területe:

Magyarország területe

5. Az egyesület jogállása:

A Magyar Daewoo Egyesület (Daewoo Klub) Az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. tv. Alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező szervezet.

Az egyesület jogi személy, amely önálló ügyintézői szervvel, nyilvántartott tagsággal, valamint önálló költségvetéssel rendelkezik.

Az egyesület céljainak és feladatainak megvalósítása során semmilyen formában nem avatkozik be tagjainak önálló cselekvéseibe, nem korlátozza azok önállóságát, tevékenységét, döntési jogkörét, felelősségét, amíg a felsoroltak az Alapszabályba nem ütköznek.II. Az egyesület célja és törekvései:

1. Célok

1. Az Egyesületet azon Daewoo-tulajdonosok hozták létre, akik fontosnak tekintik az első bekezdésben felsoroltakat.

2. Az Egyesület célja a magyarországi Daewoo-tulajdonosok közösségének létrehozása, érdekképviseletük ellátása számukra, és külső érdeklődők számára szabadidős programok szervezése, a márkával és az autóközlekedéssel kapcsolatos hasznos ismeretek terjesztése, gépkocsival kapcsolatos kedvezményes szolgáltatások elérésének biztosítása.

3. Tapasztalat- és információszerzési lehetőség nyújtása az egyesületen kívüli személyeknek is.

4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítás érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

5. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre köteles fordítani.

6. Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.


2. Az egyesület céljainak elérésének érdekében:

1. Hozzájárul a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatásához.

2.Hazai és nemzetközi kapcsolatokat létesít és tart fenn.

3.Együttműködik a helyi önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, márkakereskedőkkel és szakműhelyekkel.

4. Hazai és nemzetközi találkozókat, egyéb rendezvényeket szervez, illetve részt vesz más szervezetek által szervezett rendezvényeken.

5. Kiadványokat készít és ad ki, internetes információs oldalt üzemeltet.

6.Daewoo típusokkal kapcsolatos információs adatbázist hoz létre és tar fenn.

7.Vállalkozási tevékenységet folytat, a VI. Fejezetben leírt korlátozásokkal.


III. Az Egyesület szervezeti felépítése

1. Az egyesület szervei:

A) közgyűlés

B) Elnökség

C) számvizsgáló bizottság


2. Az egyesület szerveinek feladata és hatásköre, működésük szabályi


A) A közgyűlés

Az egyesület legfelsőbb szerve, mely a tagok összességéből áll.

a) A közgyűlés kizárólagos hatásköre:

- az Alapszabály elfogadása, módosítása, kiegészítése,

- az egyesület tisztségviselőinek megválasztása,

- az egyesület vezetősg által előkészített költségvetésének elfogadása,

- a tagsági díj megállapítása

- a tagsági viszonnyal kapcsolatos fellebbezés elbírálása

- az egyesület feloszlatása, más szervezetekkel való egyesülés kimondása,

-Az elnökség évi beszámolójának elfogadása.

b) A közgyűlést össze kell hívni:

- szükség szerint, de évente legalább egyszer,

- a tagok, illetve a tagcsoportok egyharmadának írásbeli kezdeményezésére,

- ha a bíróság elrendeli.

c) A közgyűlés határozathozatala:

A Közgyűlés összehívásáról az elnökség dönt. A Közgyűlés napirendjét az elnökség készíti elő. A napirendi pontok közé bármely tag által javasolt kérdést fel kell venni. Az egyesület tagjai részére a Közgyűlésre szóló meghívókat a Közgyűlés előtt legalább 8 nappal, a tervezett napirend közlésével, írásban kell megküldeni. A meghívók szabályszerű elküldéséről az Elnökség gondoskodik.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező résztvevők 50 % + 1 fő jelen van. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy 8-15 napon belül ismételten össze kell hívni és meg kell tartani, a szavazati joggal rendelkezők megjelenésének arányától függetlenül. A megismételt Közgyűlést az eredeti napirend szerint kell megtartani. A határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés elnökének a szavazata dönt. Titkos szavazást kell elrendelni a jelenlevő tagok egyharmadának indítványára.

A megválasztásra kerülő személyekre vonatkozó javaslatot az elnökség által megválasztott jelölőbizottság terjeszti elő. Újabb jelöltekre a Közgyűlés is tehet javaslatot.

A jelölő-listára való felkerüléshez -nyílt szavazással- a Közgyűlés szavazatainak egyszerű többsége szükséges.

Megválasztottaknak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatoknak az 50 % + 1 részét megszerezte.

Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a választáshoz szükséges szavazatot, az új választási fordulóban a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt.

Az a jelölt tekinthető megválasztottnak, aki a megismételt választás során a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyezőség esetén a választást újra meg kell ismételni.

Az egyesület közgyűléseinek és elnökségének határozatairól nyilvántartást kell vezetni, amelyről a határozatok tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők aránya megállapítható. E nyilvántartás vezetéséről az elnök gondoskodik.

A Közgyűlés és az Elnökség határozatairól, a tagságot illetőleg az egyesület tevékenységét közvetlenül érintő érdemi döntéseiről az egyesület Elnöke tájékoztatás ad. A tájékoztatást az egyesület minden tagjának (egyesületi tag, pártoló tag, tiszteletbeli tag) írásos formában eljuttatja, az adott gyűlést követő 14 napon belül. A Közgyűlési határozatok nyilvántartásáról az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az elnök gondoskodik.

A határozatokat az év kezdetétől emelkedő sorszámmal kell ellátni, azokról az abban érintett személyek részére -amennyiben a Közgyűlésen nem voltak jelen, mindenképpen, ha jelen voltak, kérésükre 8 napon belül értesítést küldeni a határozatot és esetleges indoklását tartalmazó jegyzőkönyv- kivonattal együtt.

A továbbiakban a dokumentumok az egyesület tagjai számára az elnöknél tekinthető meg.

d) A tagok kétharmados többségének szavazata szükséges:

- Az egyesület feloszlatásához, más társadalmi szervezetekkel való egyesülés kimondásához.

- Az egyesület Alapszabályának elfogadásához, módosításához, kiegészítéséhez.

- Az egyesület elnökének és tisztségviselőinek megválasztásához és visszahívásához.

- A költségvetés elfogadásához.

- A tagdíj megállapításához.

B) Az Elnökség

Az elnökség feladatai

Az elnökség az egyesület képviseleti szerve, mely a két közgyűlés között a közgyűlés határozatainak megfelelően tervezi, szervezi, irányítja az egyesület tevékenységét és gazdálkodik ennek vagyonával.

Az Egyesület elnökségének létszáma a következőkből tevődik össze:

-Elnök,
-Két elnökhelyettes,
-Titkár,
-Gazdasági vezető,
-Tagcsoportok vezetői,
-Tiszteletbeli elnök

Az elnökség tagjait a közgyűlés egy évre választja, nyílt szavazáson, egyszerű többséggel. Az elnökség tagjai két további ciklusra újraválaszthatók.

-Az elnökség szükség szerint, de két havonta legalább egy alkalommal ülésezik.

-Az elnökség az összes tag legalább felének indítványára - indokolt esetben - visszahívható. Visszahívás esetén a visszahívást megszavazó közgyűlésen új elnökséget kell választani.

Az elnökség mindazon kérdésekben önállóan dönt, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

-Döntéseiről, tevékenységéről és gazdálkodásról évente közgyűlésen tartozik beszámolni.

-Tisztségviselői útján képviseli az egyesületet az állami, társadalmi és gazdálkodó szerveknél.

-Első fokon dönt a felvételi kérelmek elfogadásáról, elutasításáról, kizárásáról.

-Tagjait az egyesület vagyonával való gazdálkodás terén fokozott felelősség terheli.

-Az elnökség tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik, igazolt kiadásaik (megelőlegezett költség, útiköltség térítés, stb.) megtérítésre igényt tarthatnak.

Az elnökséghatározatait nyílt szavazáson, egyszerű szótöbbséggel hozza, vita esetén szavazást kell elrendelni; szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökségnek több mint a fele jelen van.

A közgyűlés és az Elnökség határozatainak nyilvántartásáról a titkár gondoskodik. A határozatokat az év kezdetétől emelkedő sorszámmal kell ellátni, KGY-sorszám/év, illetve E-sorszám/év formátumban, ahol a KGY a közgyűlési, az E betű az elnökségi határozatokra utal.

A tisztségviselők feladata és hatásköre

Az elnök:

-előkészíti és vezeti az elnökség üléseit, jogosult a közgyűlés összehívására, ellátja a közgyűlés levezető elnöki tisztét,

-megállapítja az elnökség és a közgyűlés határozatképességét,

-képviseli az egyesületet az állami, társadalmi és gazdálkodó szervek előtt, azokkal az elnökség felhatalmazása alapján együttműködési megállapodásokat köthet,

-az elnök és a titkár együttesen jogosultak az egyesület nevében aláírásra a pénzgazdálkodással összefüggésben,

-sajtó, rádió, TV, külső szervek felé nyilatkozattételre elsősorban az elnök jogosult, távollétében, illetve akadályoztatása esetén ezzel joggal az elnökség tagjai, vagy az elnök által felhatalmazott tagok élhetnek,

-gondoskodik az írásos anyagok, valamint a közgyűlés előkészítéséről,

-a gazdasági vezetővel együttműködve meghatározza az egyesület költségvetésének irányelveit,

-gondoskodik a közgyűlési beszámolók előkészítéséről,

-évente egy alkalommal köteles a közgyűlés előtt beszámolni a vezetői tevékenységéről.

Az alelnökök:

-Az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesítik az elnököt, az elnök instrukciói alapján ellátják a teendőit,

-Segítik az elnököt feladatai ellátásában
Az elnök által meghatározott területen közreműködnek a vezetőség irányító tevékenységében,

-Részt vesznek az írásos anyagok előkészítésében, az elnökségi ülések ás a közgyűlések előkészítésében.

A tiszteletbeli elnök:

-Tanácsaival, javaslataival segíti az elnököt feladatai ellátásában,

-Kapcsolatrendszerével, tapasztalataival segíti az Egyesület működését.

A titkár:

-az elnök távollétében helyettesíti az elnököt, esetről esetre történt felhatalmazás alapján ellátja az elnök teendőit,

-közreműködik az elnökségi ülések és a közgyűlés előkészítésében,

-biztosítja az egyesület működéséhez szükséges feltételeit,

-gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, a tagokhoz, tagcsoportokhoz történő eljuttatásáról,

-intézi az egyesület működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs ügyeket,

-vezeti a Határozatok Könyvét.

A gazdasági vezető:

-folyamatosan intézi az egyesület pénzügyeit,

-nyilvántartja, és naprakész állapotban regisztrálja a készpénz be- és kifizetéseket, banki átutalásokat, a vagyoni eszközök nyilvántartásait.


C) A Számvizsgáló Bizottság

-Legalább negyedévenként ellenőrzi az egyesület működését, gazdálkodását, a pénzügyi, vagyoni eszközök nyilvántartását,

-mulasztásról vagy az egyesület érdekeit sértő eseményről azonnal tájékoztatja az elnököt és a legközelebbi közgyűlésen a tagságot,

-Létszáma 3 fő (1 elnök és 2 fő tag),

-A Számvizsgáló Bizottságot a közgyűlés választja nyílt szavazással, egyszerű többséggel, három éves időtartamra. A Számvizsgáló Bizottság tagjai és az elnökség tagjai között személyi átfedés, rokoni kapcsolat nem lehet.

-A Számvizsgáló Bizottság elnöke véleményezési joggal rendelkezik. Kinyilvánított véleményét az elnökség döntései előtt köteles figyelembe venni.

-A Számvizsgáló Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább fél évente legalább egyszer tarja. Az ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. A döntés érvényességéhez a jelenlevők több mint a felének igen szavazata szükséges.

IV. A tagsági viszony

1. A tagsági viszony létrejötte és megszűnése

Az egyesület tagja lehet az minden magyar állampolgárságú, Daewoo-Chevrolet gépkocsival rendelkező természetes személy, aki:

1. jelen Alapszabályt elfogadja, egyetért az egyesület célkitűzéseivel, és vállalja, hogy annak megfelelően tevékenykedik.

2. elfogadja, hogy az Egyesületben folyó munkát az egymást segítő, baráti légkör kell, hegy jellemezze, s kötelezi magát arra, hogy tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely ezt megzavarhatja (politikai agitáció, stb.). Az Egyesület tagjai kötelesek tartózkodni a vallási, politikai meggyőződétől, gyűlöletkeltésre alkalmas kijelentéstől, valamint fellépni ellene, ha másokról ilyet tapasztalnak.

3. belépési szándékát -jelentkezési lapon- kinyilvánítja és fizeti a közgyűlés által meghatározott tagsági díjat,

4. az Egyesület célkitűzései teljesítésének érdekében valós, tényleges tevékenységet folytat a szervezeten belül.

Az Egyesület működési területén pártoló tagokat szervezhet.

- Pártoló tag az a természetes vagy jogi személy lehet, aki a IV.1.1. pontban leírt feltételeknek nem felel meg, de egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, és vállalja annak erkölcsi és anyagi támogatását és részt vesz munkájában.

- Az Egyesület tiszteletbeli tagként veszi fel azt a természetes személyt, aki egyetértve az Egyesület célkitűzéseivel, egyesületen kívüliként támogatja az egyesületet.

- Az egyesület tiszteletbeli elnöknek nevezi ki azt a természetes személyt, aki az Egyesületnek nem tagja ugyan, de huzamosabb ideig tartó kiemelkedő tevékenységével támogatja az egyesület célkitűzéseit.

- Az egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.

- A tagok , pártoló tagok, tiszteletbeli tagok felvétele, és a tiszteletbeli elnök kinevezése az egyesület Elnökségének a hatáskörébe tartozik.

Az egyesület a tagokról , a pártoló tagokról és tiszteletbeli tagokról nyilvántartást vezet.

A tagsági viszony az előző pontokban leírt feltételek fennállása esetén az elnökség döntésével, nyilvántartásba vétellel és az igazolvány kiadásával keletkezik, de a jelentkezés napjával kezdődik.

Megszűnik a tagsági viszony:

- a tag kilépésével,

- a tag kizárásával,

- az egyesület megszűnésével,

- a tag halálával.

A tag kilépési szándékát az egyesület vezetősége felé írásban jelenti be, amit az elnökség tudomásul vesz.

A tagságból való kizárás főbb esetei:

- a tag szándékos bűncselekményt követ el,

- súlyosan megsérti az alapszabály előírásait,

- az egyesület alapszabályával ellentétes, ahhoz méltatlan magatartást tanúsít,

- huzamosabb időn keresztül (3 hónap) felszólítás ellenére nem fizet tagdíjat,

- nem vesz részt tevékenyen az egyesület munkájában és ezt kellőképpen igazolni, indokolni nem tudja.

A kizárást kimondó határozat ellen annak kézbesítésétől 15 napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezés halasztó hatályú.


2. A tagok jogai és kötelezettségei

A tagok jogai és kötelezettségei egyenlők; részletezve:

- részt vehet az Egyesület közgyűlésén és más rendezvényein, ott véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet,

- választó és választható az egyesület tisztségeire,

- betekinthet a szervezet irataiba, a közgyűlések, vezetőségi ülések jegyzőkönyveibe,

- részt vehet a szervezett oktatásokon, továbbképzéseken,

- a szervezet vezetőségének esetleges jogsértő döntései ellen -a tudomására jutástól 30 napon belül- bírósági eljárást kezdeményezhet,

- A tag köteles betartani a jogszabályokban, az alapszabályban előírtakat, ezen belül különösen:

- legjobb tudása szerint vegyen részt a szervezet munkájában, tevékenységében,

- a rendelkezésére bocsátott anyagokat és eszközöket gondosan óvja, ezeket használatával összefüggésben anyagi és jogi felelősség terheli,

- fizesse a közgyűlés által megállapított tagsági díjat,

- tanúsítson az egyesület tagjához méltó magatartást.


A pártoló tag jogai:

- javaslatokat tehet az egyesület működésével kapcsolatban,
- részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben,
- pártoló tagként jogi személy is részt vehet az egyesület Közgyűlésén, hozzászólást tehet, részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, és igénybe veheti az egyesület szakembereinek segítségét.

A pártoló tag kötelezettségei:

- az Alapszabály betartása,
- az egyesületi célok erkölcsi és anyagi támogatása

A tiszteletbeli tag jogai:

- részt vehet az egyesületi Közgyűlésen és rendezvényei,
- véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az egyesületet érintő kérdésekben,
- részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

A tiszteletbeli tag kötelességei:

- az Alapszabály betartás,
- az egyesület erkölcsi támogatása,
- az egyesület hagyományainak ápolása.


V. A tagcsoportok működése

1. Tagcsoportok alakulása

Tagcsoportok területi (regionális) alapon alakulhatnak. Tagcsoportot legalább öt fő egyesületi tag alakíthat. A tagcsoportok megalakulását be kell jelenteni az egyesület elnökségének.

2. A tagcsoportok működése

A tagcsoport megalakulása után tagjai közül nyílt szavazáson, egyszerű többséggel elnököt választ.

A tagcsoport elnöke:

- képviseli a tagcsoportot az egyesület elnöksége, illetve a külső szervezetek felé,

- az Egyesület titkárával kapcsolatot tartva részt vesz az információk mindkét irányú eljuttatásában,

- összefogja és irányítja a tagcsoport munkáját,

- a tagcsoport működési területén az egyesület céljainak megfelelően kapcsolatokat épít ki és tart fenn.

A tagcsoport önálló gazdálkodást nem folytat, a működése során felmerülő indokolt és igazolt költségeket az egyesület megtéríti.

3. A tagcsoport megszűnése:

A tagcsoport megszűnik, ha

- létszáma öt fő alá csökken,

- az egyesület közgyűlése megszűnését kimondja.VII. Az egyesület megszűnése

Az egyesület megszűnik, ha:

1. megszűnését a közgyűlés kimondja,

2. más társadalmi szervezettel egyesül, vagy ha

3. a bíróság:

- megállapítja megszűnését, mert legalább egy éve már nem működik, illetve a tagjainak száma tartósan 10 fő alá csökken,

- feloszlatja, mert működése a büntető jogszabályokba ütközik, vagy mások jogait sérti.

Az egyesület megszűnése esetén az Alapszabály V. fejezetében előírtak szerint kell eljárni.

Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a hatályos pénzügyi -számviteli- vagyonkezelési jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Várunk a megújult fórumon! A klub vezetősége

Kápolnási Tamás · 06 (20) 982-38-41 · sznuni@chevyklub-hungary.eu
Solti Zsolt · 06 (20) 924-21-03 · zsolt160@chevyklub-hungary.eu
Orosz Attila · 06 (30) 620-3317
Beke Szabolcs · 06 (70) 291-2462 · szassza@chevyklub-hungary.eu

A klub számlaszáma: 11705998-21267103-00000000 OTP Bank Nyrt
Levelezési cím: 1201 Budapest, Baross u. 103.
e-mail cím: chevyklub2003@gmail.com